Tres universus chi no si chistionant a pari e una aina imperfetta

de Enrico Lobina

Gènnargiu de 2017 est coladu. In su mundu e in domu nosta est suzedendi de totu. A s’imbressi, deu biu tre universus chi no si chistionant a pari e una aina imperfetta chi forsis podit essi una possibilidadi.

S’universu unu: su pòpulu

In Casteddu, in bia Bainsizza, ddui fuiant palàtzius nous, chi fiant pùbricus. Fiant prontus po essi imperaus de genti chi boliat pagai unu pesoni, o de chini ndi teniat abbisongiu. Nemus at fatu nudda po annus, e in s’abrili 2016 un truma de genti ddus at ocupaus. Imoi nci bivint personas chena traballu, e puru personas chi unu traballu ddu tenint. Po essempru, ddoi est unu amigu chi traballat de annus in s’universisadi, in d-una cooperativa. Imoi inigui ant obertu unu “sportello di lotta per la casa” e, is chi arricint sa genti, mi contant chi no s’acostat genti chi est acostumada a bivi in povertadi. S’acostat genti chi traballàt e no traballat prus, genti chi tenit s’àcua perou no arrennescit a pagai su pesoni.

Deu seu unu traballadori de s’arregioni, bincidori de concursu (zero “stabilizzazioni” o cosas diaicci). Genti chi istait beni, s’at a nai. Is cumpangius de traballu cosa mia, chi bolint unu pipiu e teninti sceti unu soddu, no arribant a s’acabu de su mesi.

In su tzìrculu aundi faeus pòlitica e atividadis sotzialis, in bia Mandrolisai in Casteddu, unu becixeddu, cun sa pensioni mìnima, benit a mengianu e a merì po tenni oberta sa sedi e po ciaciarrai unu pagu. No tenit su dinai po si pagai is mexinas, e unu dolori de schina ddu custringit a si frimmai dònnia 200 metrus.

S’universu duus: su mundu

“Su schinitzu po unu mundu chena làcanas, su burdellu chi portat a menguai is istadus-natzioni po mori de sa libertadi de is siendas e sa siguresa chi sa sociedadi mondiali at a si sciolli in d-unu spaziu econòmicu ùnicu, cun d-una curtura integrada, totu custu nci est arrutu, e is “élites globalofile” funt abarradas cìtias e spantadas”[1].

Su Reinu Unidu at detzidiu de ndi bessiri de s’Unioni Europea, chi in d-una pariga de annus at essi forsis solamente unu arregordu. Trump at bintu is eletzionis cun d-unu programma protetzionista e neoliberista, e imoi ddu est portandi ainnantis. Trump at nomenau cumenti ambasciadori de is Istadus Unìus in s’Unioni Europea unu enemigu mannu de sa UE, chi at a podi traballai po d-acabai de dda sciusciai.

Finzas Massimo d’Alema scriit de “soberania de s’Istadu”, mancai sceti fiscali[2].

Nisciunu prus creit in su mercau liberu, e unu tretu nou de s’istoria de su mundu est inghitzau.

S’universu su de tres: is pòliticus sardus e sa tirannia sarda

Teneus unu presidenti de s’arregioni chi de duus mesis no umperat su poderi cosa sua de diretzioni pòlitica, e antis fiat fendi càmpangia po su referendum. S’assessori a sa messaria e a is traballadoris de s’arregioni no nci funt. No tenint mancu una bidea chi siat una de comenti nci bessiri de una situatzioni sotziali e pòlitica chi no si podit aguantai.

Fintzas su “incredibili spètaculu de s’assessora a s’istruzione pùblica Claudia Firinu, chi est stètia discunfiada de tres consilleris arregionalis de su (ex) partidu cosa sua (SeL), e pustis d’at difendia su de cuatru (chi fiat contra is atrus), e puru su senadori amigu”[3]. Pustis de calincuna dii, funt sempiri inigui, comenti chi nudda fessit acuntessiu. Est una tirannia surda, chi achicchiat perou si bolit sempiri stentai setzia in sa cadiredda.

Deghinò ant essi giai cambiau sa lei eletorali e emus giai detzidiu candu andai a votai. Pigliaru at perdiu su referendum e, insaras, su tempus cosa de issu est spaciau. Su tretu est a nomenai is duus assessoris, a fai sa lei eletorali e a votai in mes’e lampadas.

Invecias nudda. E chini est su meri de organizatzionis sotzialis mannas fait finta de no biri su chi est suzedendi, no castiat a chini tenit su poderi pòliticu, no presentat unu prògetu organicu.

Una aina “democratica”: su votu

In custu beranu s’at a votai in 67 còmunus de sa Sardigna, mescamente Aristanis e Ceraxus.

In is ùrtimus annus est nascia, in su pòpulu e in su mundu de sa curtura, un’area politica manna chi bolit s’autodeterminatzioni e su guvernu de sei, chi si depit spainai e depit conchistai capacidadi de guvernu (guvernu po cambiai, no po aministrai).

Est un’area chi arreconnoscit su deretu de is sardus a detzidi de su benidori cosa insoru, e chi bolit unu irvilupu diferenti. Est un’area chi bolit onestadi (unu còdixi èticu), e chi bolit participai de manera libera e orizzontali.

Custa area pòlitica no tenit ghias, chi podint nai comenti si faint is cosas. Perou scieus ca sa manera chi eus impreaus fintzas a oi no andat beni.

Nosu scieus chi su tempus cosa nosta est imoi. Preguntaus a is organizatzionis de cussa area pòlitica, a is òminis e is fèminas, a is sardus de s’atobiai e s’avolotai a partiri de una aina chi ancora teneus, chi est su votu. A is èletzionis de is còmunus custa area si depit presentai.

Scieus ca su votu est una aina partziali, arrevescia, chi no resolvit totu. Serbint movimentus sotzialis, capacidadi de scidai sa genti, òperas de cambiamentu. Perou si podit partiri de inigui, po sighiri sa dii infatu.

No teneus unu programa de guvernu pretzisu a su 100%, e no teneus una arrespusta giai pronta po is cambiamentus mannus chi seus connoscendi. Scieus ca su còmunu, sa comunidadi, est sa solutzioni po s’universu primu, ca si depit arreconnosci in nosatrus. Nosu, su pòpulu, contra s’oligarchia.

[1] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/28/la-globalizacion-ha-muerto-alvaro-garcia-linera

[2] http://www.italianieuropei.it/it/italianieuropei-5-6-2016/item/3802-fondamenti-per-un-programma-della-sinistra-in-europa.html

[3] http://www.vitobiolchini.it/2017/02/01/sfrenato-arrivismo-e-conclamata-incompetenza-il-male-della-politica-sarda-sta-tutto-qui/

Annunci
Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.